W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowaliśmy szereg sukcesów, które uczyniły rok 2023 istotnym rozdziałem w historii naszej firmy.

Innowacyjność stanowi fundament tych osiągnięć, co potwierdza zdobycie Godła "Teraz Polska" w 33. edycji konkursu. Nasze worki papierowe dla produktów spożywczych definiują jakość w przemyśle.
Fot. Kamil Brzosko

Wysokie standardy to stała wartość firmy, czego dowodem jest uzyskanie oceny AA podczas audytu certyfikującego BRC GS. Nie zawiedliśmy po raz trzeci! Dzięki konsekwentnej pracy nad bezpieczeństwem produkcji, zajmujemy zaszczytne miejsce w czołówce branżowej.

Partnerstwo oparte na wzorowych relacjach.

Tytuł „Wzorowy Partner w Biznesie 2023″ grupy Mlekovita i Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Srebrny Laur to wyróżnienia, które potwierdzają, że nasze wartości – szacunek i etyka – stanowią podstawę trwałych relacji biznesowych.

Integracja ze sztuką.

Zaangażowanie TORPOL w sferę kulturalną nie ogranicza się jedynie do biznesowych konwencji. Poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, takich jak GrajEwo Jazz Festiwal czy Poznań Design Festiwal, oraz współpracę z cenionymi artystami, jak Andrzej
Pągowski, integrujemy sztukę z naszą działalnością, nadając jej wyjątkowy charakter.

Zobacz:

Ekspansja na międzynarodowych targach.
Umocnienie naszej pozycji biznesowej poza granicami kraju, to kluczowy aspekt naszej strategii rozwoju. W 2023 roku wzięliśmy udział w najważniejszych targach branżowych Gulfood w Dubaju oraz Anuga w Koloni (Niemcy). To tam promowaliśmy nasze innowacyjne worki papierowe, zdobywając uznanie i zaufanie
wśród zagranicznych odbiorców.

Zrównoważony rozwój jako nasza misja.

Proekologiczne inicjatywy to dla nas więcej niż trend. Udział w programie energetycznym DSR, instalacje fotowoltaiczne oraz innowacyjne worki papierowe EKO SACK z papieru z recyklingu, to dowód, że myślimy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

„Pracujemy na rzecz lepszej przyszłości.”
Sukcesy osiągnięte w roku 2023 są rezultatem konsekwentnego zaangażowania w kształtowanie przyszłości opakowań i środowiska biznesowego. Innowacyjne rozwiązania TORPOL stanowią odpowiedź na wyzwania jutra.

Over the past 12 months, we have recorded a series of successes that have made 2023 a significant chapter in our company's history.

Innovation is the foundation of these achievements, as confirmed by winning the “Now Poland” Emblem in the 33rd edition of the competition. Our paper sacks for food products define quality in the industry.

Ph. Kamil Brzosko

High standards are a constant value of the company,, as
evidenced by obtaining an AA rating during the BRC GS certification audit. We did not disappoint for the third time! Thanks to our consistent work on production safety, we hold an honorable place at the forefront of the industry.

Partnership based on exemplary relations.
The title “Exemplary Partner in Business 2023” of the Mlekovita Group and the Business Quality Certificate Business Fair Play and Silver Laurel are distinctions that confirm that our values – respect and ethics – are the basis for lasting business relationships.

Integration with art.
TORPOL’s involvement in the cultural sphere is not limited to business conventions. Through participation in events such as the GrajEwo Jazz Festival or the Poznań Design Festival, and cooperation with esteemed artists such as Andrzej Pągowski, we integrate art with our business, giving it a unique character.

Have a look:

Expansion at international fairs.
Strengthening our business position abroad is a key aspect of our growth strategy. In 2023, we took part in the most important trade fairs Gulfood in Dubai and Anuga in Cologne, Germany. It was there that we promoted our innovative paper bags, winning recognition and trust among foreign buyers.

Sustainability as our mission.
Pro-environmental initiatives are more than a trend for us.
Participation in the DSR energy program, photovoltaic installations and innovative EKO SACK paper sacks made from recycled paper are proof that we are thinking along sustainable lines.

“We are working for a better future.”
The successes achieved in 2023 are the result of a consistent commitment to shaping the future of packaging and the business environment. TORPOL’s innovative solutions are the answer to tomorrow’s challenges.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ

Powered by WpChatPlugins