NA SZLAKU DOSKONAŁOŚCI DRUKU

TORPOL znalazł się w gronie nominowanych w Excellence in Flexography Awards, w kategorii Wide Web/Screen/Coated paper. Konkurs jest organizowany przez Flexographic Technical Association (FTA) i stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w branży drukarskiej. Jego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie druku fleksograficznego na całym świecie.

Praca konkursowa, która zapewniła TORPOL nominację, to nadruk stworzony według projektu firmy Mirand Plus. Wybór tego konkretnego projektu był podyktowany jego znacznym stopniem skomplikowania oraz chęcią prezentacji zaawansowanych możliwości technicznych TORPOL.

 

 

 

Co kryje się za sukcesem firmy? Przede wszystkim bogate doświadczenie, wsparte milionami metrów wydrukowanych prac, zaangażowanie zespołu graficznego i drukarzy oraz partnerstwo z firmą Chespa.

Chespa dostarcza TORPOL najwyższej jakości klisze fotopolimerowe oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie fleksografii. Ich zaawansowane technologicznie produkty pozwalają TORPOL nie tylko osiągać perfekcję w nadrukach, ale także ustanawiać nowe standardy jakości dla całej branży opakowań.

Polimer

„Nominację traktujemy jak doskonałe case study, które ilustruje precyzję, kreatywność i zaangażowanie TORPOL w każdym etapie produkcji” – Krzysztof Truszyński, grafik.

Wyniki konkursu Excellence in Flexography Awards zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 5 maja w Kansas City.

grafik

ON THE TRIAL OF PRINTING EXCELLENCE

TORPOL has been nominated for the Excellence in Flexography Awards in the Wide Web/Screen/Coated paper category. The competition, organized by the Flexographic Technical Association (FTA) is one of the most important events in the printing industry. Its purpose is to recognise the most outstanding achievements in flexographic printing worldwide.

The nominated project by TORPOL is a print created according to the design of Mirand Plus. The choice of this specific project was dictated by its significant level of complexity and the desire to showcase TORPOL’s advanced technical capabilities.

What is behind the company’s success? First and foremost, a wealth of experience, supported by millions of metres of printed work, the commitment of the graphics team and printers, and the partnership with Chespa. Chespa supplies TORPOL with the highest quality photopolymer plates and innovative flexographic solutions. Their technologically advanced products allow TORPOL not only to achieve perfection in printing, but also to set new quality standards for the entire packaging industry.

“We regard the nomination as an excellent case study that illustrates TORPOL’s precision, creativity and commitment at every stage of production” – Krzysztof Truszyński, graphic designer.

 

The results of the Excellence in Flexography Awards will be announced during the prestigious gala event scheduled for May 5th in Kansas City.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ

Powered by WpChatPlugins